วันเสาร์, กันยายน 03, 2554

แสดง branch name ใน terminal

ปัญหาหนึ่งเวลาที่เราใช้ Git คือ เราไม่แน่ใจว่าตัวเองอยู่ใน branch ไหน ปกติแล้วเราจะพึ่ง

git status หรือ git branch

พอต้องทำทุกครั้งก็จะเริ่มหน่าย วันนี้ไปเจอหน้าจอ termianl ของน้องเก้า @neokain เลยได้ script สำหรับแสดง ชื่อ branch บน terminal มา


หลังจากปรับเล็กน้อย ก็ได้ script แบบนี้ครับ


function parse_git_branch {
  git branch 2> /dev/null | sed -e '/^[^*]/d' -e 's/* \(.*\)/(\1)/'
}

GREEN="\[\033[0;32m\]"
YELLOW="\[\033[0;33m\]"
GRAY="\[\033[1;30m\]" 

PS1="$GREEN\w$YELLOW \$(parse_git_branch)$GRAY \n\$ "
เอา script ชุดนี้ใส่ไว้ใน file ~/.bash_profile ตอนที่เปิด termianl ขึ้นมาใหม่ ก็มีจะชื่อ branch ขึ้นมาให้เราดูครับ
blog comments powered by Disqus